Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 26 2019

mielle
23:17
Sometimes your heart needs time to accept what you already know.
— Jay Shetty, mood of the moment
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli vialexxie lexxie
mielle
23:14
8024 f85e
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
mielle
23:13
6964 6483 500
Reposted frompiehus piehus viabeltane beltane
mielle
23:11
Wiesz co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczenia talerzy, trzaskania drzwiami?
Obojętność.
Milczenie wszystko pieprzy.
Niszczy każdego doszczętnie.
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viairmelin irmelin
mielle
23:11
6584 9ca0 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin
mielle
23:10
8684 9582 500
mielle
23:10

Gdyż nie ma większej rzeźni niż pamięć.

— T. Jastrun, "Przebudzenie bez ciebie"
Reposted fromgdybam gdybam viairmelin irmelin

July 21 2019

mielle
21:30
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viairmelin irmelin
21:28
3788 8fc0
Reposted fromzzuuoo zzuuoo viairmelin irmelin
mielle
21:26
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viairmelin irmelin
mielle
21:25

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy, w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła, jej nocne obyczaje są zaskakujące, długo by można na ten temat.
Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca, niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu mam życie, ona mi je robi.
Reposted frompeache peache viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:25
I am ready for you to be here.
— Tom Rosenthal.
Reposted fromhesiamela hesiamela vialexxie lexxie
mielle
21:24
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
mielle
21:23
1539 300d
Reposted frommrrru mrrru viabeltane beltane

July 17 2019

mielle
21:59
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frombreakingdown breakingdown viabeltane beltane
mielle
21:58
3029 74ed 500
Reposted frommsto msto viabeltane beltane
mielle
21:52
9926 d7c0 500
Reposted fromabsurdalna absurdalna viabeltane beltane
mielle
21:51
2355 10af 500
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
mielle
21:50
3491 8f2c
tak naprawdę wszystko czego chciałem od życia
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
mielle
21:50
9498 8ac2
Reposted fromJustVicky JustVicky viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl